The voice of contact centres and financial services

News & Blog

Here you’ll find the latest events and happenings from contact centres in Wales, as well as food for thought from the people who know the industry best.

Graddedigion ariannol gorau i aros yng Nghymru wrth i’r Gweinidog lansio rhaglen arloesol

Lansiwyd rhaglen arloesol ym Mhrifysgol De Cymru a fydd yn galluogi 35 o’r graddedigion gwasanaethau ariannol gorau i aros neu ddod yn ôl i Gymru i fagu profiad gyda’r cyflogwyr gorau – yn ogystal â gweithio am radd Meistr.

Ymunodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, â threfnwyr Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru a’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan, i groesawu aelodau newydd un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Yn cael ei rheoli gan Fforwm Gwasanaethau Ariannol Cymru a phartneriaid yn y diwydiant, mae’r Rhaglen yn bodoli i wneud yn siŵr fod Cymru’n cadw ei graddedigion gorau i gefnogi sector gwasanaethau ariannol Cymru gan greu cronfa o dalent elite a fydd, gobeithio, yn cefnogi twf cwmnïau cynhenid ac yn denu rhagor o fusnesu i sefydlu presenoldeb yng Nghymru.

Y Gweinidog Mark Drakeford gyda threfnwyr a graddedigion o Raglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru.

Meddai Sandra Busby, rheolwr gyfarwyddwr Fforwm Gwasanaethau Ariannol Cymru:

“Diolch i gefnogaeth arian Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a’n sefydliadau partner, rydyn ni wedi creu rhaglen a fydd yn helpu i sicrhau y bydd graddedigion ffres, uchelgeisiol, yn cael pob cyfle i wireddu’r yrfa sy’n cynnig ei hunan yng Nghymru.

”Rydyn ni’n sicr y bydd pob un a fydd yn ymuno â ni heddiw yn cael profiadau unigryw a gwerthfawr ac, fel pob un o’r graddedigion o’u blaenau, y byddan nhw, ar ddiwedd y rhaglen, yn bobl proffesiynol cyflawn y bydd gofyn am eu doniau ac a fydd yn gallu anadlu anadl einioes i’r sector werthfawr hon”.

Ers ei lansio gyntaf yn 2013, mae’r rhaglen wedi recriwtio a datblygu mwy na 70 o raddedigion, 95 y cant wedi llwyddo i gael swyddi parhaol gyda’r cwmnïau sy’n cymryd rhan. Lansiodd Llywodraeth Cymru y fersiwn gyntaf yn 2013 fel rhaglen beilot ac mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Meddai Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford:

“Cafodd cyfanswm o £2.4 miliwn o arian Ewropeaidd ei fuddsodd yn y rhaglen hon, sy’n galluogi mwy o raddedigion i ddilyn gyrfaoedd proffesiynol yma yng Nghymru ac mae hefyd yn helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn y sector.

“Mae hwn yn fuddsoddiad pwysig yn nyfodol diwydiant allweddol. Mae’n galonogol iawn clywed hanesion am lwyddiant graddedigion sydd eisoes yn gwneud eu marc yn y sector gwasanaethau ariannol ac rwy’n dymuno llwyddiant pellach yn y blynyddoedd i ddod i’r rhaglen ac i’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan”.

Dros gyfnod o ddwy flynedd y rhaglen, bydd pob un o’r graddedigion yn cael cyfle i gael golwg unigryw ar y diwydiant wrth iddyn nhw symud ymlaen drwy strwythur o wahanol leoliadau yn y gweithle ac, yr un pryd, gael hyfforddiant academaidd pellach. Gall pob un ddisgwyl cael profiad yn y meysydd allweddol y mae cyflogwyr yn y sector yn galw amdano, gan gynnwys: risg, cydymffurfiad, arloesedd, arweinyddiaeth a rheolaeth a chyllid, ac MSc wrth raddio wedi’i theilwra mewn Rheoli Gwasanaethau Ariannol oddi wrth Brifysgol De Cymru.

Mae hyn yn cynnwys Briony Davies o Bontypridd, a oedd wedi graddio o Brifysgol Caerdydd cyn penderfynu ymgeisio am le ar Raglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru. Meddai Briony, wrth siarad yn y digwyddiad:

“Mae gen i ddiddordeb ers erioed mewn gweithio yn y sector ariannol ond, fel un a raddiodd mewn Daearyddiaeth Ddynol, roeddwn i ofn y byddai fy niffyg profiad yn y sector yn fy erbyn pe byddwn i’n ymgeisio am radd Meistr mewn cyllid neu fusnes. Yna, clywais am y rhaglen a chanfod ei bod ar agor i raddedigion o amrywiaeth o ddisgyblaethau gradd.

“Yma, yng Nghymru, y mae fy nghartref ac, fel siaradwr Cymraeg, ryw’n dyheu am allu defnyddio’r iaith gydol fy ngyrfa. Erbyn hyn, rwy’n gallu magu profiad a gwybodaeth wrth weithio gydag amrywiaeth o gwmnïau ariannol gorau yng Nghymru ac, yr un pryd, astudio am radd Meistr wedi’i hariannu’n llawn.”

Mae’r cwmnïau sy’n cymryd rhan yn cynnwys rhai o sefydliadau ariannol mwyaf Cymru, yn ogystal â llawer o fusnesau bach a chanolig cynhenid, uchelgeisiol, gan gynnwys: Admiral Group, Atradius, Composite Legal Expenses, DS Smith, Banc Datblygu Cymru, Vauxhall Finance UK plc, Hodge Bank, Legal & General Investment Management, LexisNexis® Risk Solutions, Optimum Credit Ltd, Cymdeithas Adeiladau’r Principality, a V12 Retail Finance.

Roedd Romeo Embolo hefyd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd gan ennill nifer o gymwysterau mewn Systemau Diogeledd Gwybodaeth a phreifatrwydd gwybodaeth. Wrth siarad yn y digwyddiad, meddai Mr Embolo:

“Mae’r diwydiant gwasanaethau ariannol yn amrywiol iawn ac nid yw’r gyrfaoedd y mae’n ei gynnig yn cael eu gyfyngu i raddedigion cyllid ac economeg. Roedd y rhaglen yn fy nenu oherwydd ei bod yn rhoi syniad o’r holl lwybrau gyrfa sy’n bodoli yn y sector. Er enghraifft, mae diogeledd seibr yn hanfodol yn y sector hon ac, fel un â gradd mewn technoleg, fe fydda i’n gweitho i ddiogelu data personol pobl.”

Darganfyddwch fwy am Raglen Raddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru: YMA