The voice of contact centres and financial services

Select Job

Job Title: Contact Centre Agent based in North Wales

Salary: Competitive

Employer: PTI Cymru

Location: Penrhyndeudraeth

Job Category: Agent

Contract Type: Full-time

Job Description

PTI Cymru Ltd has a bilingual contact centre in North Wales. The Contact Centre agents provide customer service, general enquiries, reception services and complaint handling.

These services are delivered over the telephone, by email and on social media. Based in Penrhyndeudraeth, North Wales, our dedicated contact centre agents operate professional, bespoke and bilingual customer service systems for organisations across Wales and the UK.

The Ideal Candidate:
 A team-orientated person.

 Strong work ethic, always looking to add value to the team and the business.

 Acting as 1st point of contact for all Customers, delivering an efficient, personalised and professional service at all times.

 A good communicator who can deal with a broad range of queries and customers
on a daily basis, by phone and by email.

 Willing to contribute ideas in areas where our services could/should be improved or enhanced.

 Ability to speak Welsh is essential.

What you can expect from us:
 To be part of a customer focused organisation.

 To be part of a friendly and supportive team.

 Good holiday entitlement.

 Pension and other benefits.

If you feel like this job is perfect for you, please drop us a line with your CV
recruitment@contactcentrecymru.com and a covering letter explaining why you think you’re the right person for us. If we think you could work well with us, we will invite you to interview.

This role requires flexible shift patterns and includes evenings and weekends. The
candidate will be office based (post COVID) in Penrhyn.

Cymraeg

Mae gan PTI Cymru Ltd ganolfan gyswllt ddwyieithog yng ngogledd Cymru. Mae asiantiaid y ganolfan gyswllt yn darparu gwasanaethau i gwsmeriaid a gwasanaethau derbynfa ac yn ymdrin ag ymholiadau cyffredinol a chwynion.

Caiff y gwasanaethau hynny eu darparu dros y ffôn, drwy ebost ac ar gyfryngau
cymdeithasol. Mae’r ganolfan gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth yn y gogledd, ac mae ein hasiantiaid penodedig yno’n gweithredu systemau proffesiynol, dwyieithog wedi’u teilwra ym maes gwasanaethau i gwsmeriaid ar gyfer sefydliadau ledled Cymru a’r DU.

Yr Ymgeisydd Delfrydol:
 Yn hoffi bod yn rhan o dîm.

 Etheg gwaith gref, a bob amser yn ceisio ychwanegu gwerth at y tîm a’r busnes.

 Yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob cwsmer ac yn darparu gwasanaeth effeithlon,
personol a phroffesiynol bob amser.

 Sgiliau cyfathrebu da, ac yn gallu ymdrin ag ystod eang o ymholiadau a
chwsmeriaid bob dydd, dros y ffôn a thrwy ebost.

 Yn barod i gyfrannu syniadau mewn meysydd lle gellid/dylid gwella neu ehangu ein gwasanaethau.

 Y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni:
 Y cyfle i fod yn rhan o sefydliad sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

 Y cyfle i fod yn rhan o dîm cyfeillgar a chefnogol.

 Gwyliau hael.

 Pensiwn a buddion eraill.

Os ydych yn teimlo bod y swydd hon yn berffaith i chi, byddem yn ddiolchgar pe baech yn ysgrifennu atom gan anfon eich CV recruitment@contactcentrecymru.com a llythyr sy’n egluro pam yr ydych o’r farn mai chi yw’r person iawn i ni. Os byddwn yn credu y gallech weithio’n dda gyda ni, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad.

Yn y swydd hon, bydd yn ofynnol gweithio patrymau hyblyg o ran sifftiau a fydd yn cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd yr ymgeisydd yn gweithio mewn swyddfa (ar ôl COVID) ym Mhenrhyndeudraeth.

Search

Clear Search